אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ

     – Nostro padre, nostro Re-

5774, inizia l’anno nuovo ebraico. Auguri a tutti i nostri lettori, a Israele e al mondo intero. (da IC)

 

 

Avinu malkeinu sh’ma kolenu
Avinu malkeinu chatanu l’faneycha
Avinu malkeinu chamol aleynu
Ve’al olaleynu vetapeinu

Avinu malkeinu
Kaleh dever
vecherev vera’av mealeynu
Avinu malkeinu
kaleh chol tsar
Umastin mealeynu

Avinu malkeinu
Avinu malkeinu
Kat’veinu besefer chayim tovim
Avinu malkeinu chadesh aleynu
Chadesh aleynu shanah tovah

Sh’ma kolenu
Sh’ma kolenu
Sh’ma kolenu

Avinu malkeinu

Avinu malkeinu
Chadesh aleynu shanah tovah

Avinu malkeinu
Sh’ma kolenu
Sh’ma kolenu
Sh’ma kolenu
Sh’ma kolenu

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.